Obligatorisk ventilationskontroll

En byggnads ventilationssystem är det system som hjälper huset att andas och därmed också de människor som vistas i byggnaden.


För att säkerställa att ventilationssystemet fungerar så som det är tänkt att fungerara och följder de lagar och krav som var gällande när huset byggdes kräver Boverket att man med vissa intervall skall genomföra en så kallad OVK-besiktning.


OVK står för Obligatorisk ventilationskontroll och är

reglerat genom Plan- och byggförordningen samt Plan- och bygglagen.

Vad görs vid en OVK?

Vid en OVK-besikning kontrolleras bland annat att ventilationssystemet inte innehåller smuts/föroreningear som kan spridas i byggnaden, att skötselanvisningar för systemet finns tillgängliga samt att systemet uppfyller de krav som var gällande när systemet byggdes.


Vad händer efter en OVK?

Efter att en OVK-besiktning genomförts skriver besiktningsmannen ett besiktningsprotokoll med ett utlåtande gällande ventilationssystemet skick. Besiktningsprotokollet delges till fastighetsägaren och kommunens byggnadsnämd.


Om det har uppdagats brister i ventilationssystemet skall dessa åtgärdas omgående. Om detta inte görs kan byggnadsnämnden utdöma vite till fastighetsägaren.